polski | english | Zobacz w formacie PDF

Karta opisu przedmiotu (sylabus)

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Nazwa przedmiotu
Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Contemporary marketing strategies in foreign markets
Kod przedmiotu Rok / semestr Forma zaliczenia
UEPMSGS.22B.8416.20 1 / 2 Egzamin
Specjalność Profil kształcenia Poziom kształcenia
Wszystkie ogólnoakademicki studia drugiego stopnia
Forma studiów Język wykładowy Przedmiot
stacjonarne Polski Obowiązkowy
Godziny Liczba punktów ECTS Blok zajęciowy
Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30 6 B
Autor sylabusa Adam Dymitrowski
Prowadzący Adam Dymitrowski, Krzysztof Fonfara, Milena Ratajczak-Mrozek, Marcin Wieczerzycki, Marcin Soniewicki

Cele uczenia się dla przedmiotu

C1 Przedstawienie najnowszych koncepcji działań marketingowych firm na rynkach zagranicznych
C2 Wskazanie na znaczenie marketingu internetowego i nowych niekonwencjonalnych form komunikacji marketingowej
C3 Przedstawienie roli społecznej odpowiedzialności biznesu w działaniach marketingowych wraz z marketingiem organizacji non-profit
C4 Zapoznanie ze złożonymi typami relacji biznesowych i sposobami zarządzaniem nimi w międzynarodowych działaniach marketingowych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się
Wiedzy
W1 Student rozpoznaje najnowsze koncepcje w kontekście działań marketingowych firm na rynkach zagranicznych K2_W01, K2_W02, K2_W14, K2_W15
W2 Student rozpznaje wpływ internetu na działania marketingowe i nowe niekonwencjonalne formy komunikacji marketingowej K2_W01, K2_W02, K2_W14, K2_W15
W3 Student identyfikuje rolę społecznej odpowiedzialności biznesu w działaniach marketingowych wraz z marketingiem organizacji non-profit K2_W01, K2_W02, K2_W14, K2_W15
W4 Student rozpoznaje złożone relacje biznesowe i zarządzanie nimi w międzynarodowej działalności marketingowej K2_W01, K2_W02, K2_W14, K2_W15
Umiejętności
U1 student krytycznie ocenia tradycyjne działania marketingowe na arenie międzynarodowej K2_U02, K2_U03
U2 Student planuje strategię marketingową firmy na rynkach zagranicznych z uwzględnieniem współczesnych warunków rynkowych K2_U05, K2_U06, K2_U07
Kompetencji społecznych
K1 Student potrafi pracować w grupie i prowadzić dyskusję grupową K2_U17, K2_K03, K2_K04
K2 Student potrafi uzasadnić swoją opinię K2_K01, K2_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Cele uczenia się dla przedmiotu Efekty uczenia się dla przedmiotu
1. Marketing – Wprowadzenie C1 W1, U1, U2
2. Pozycjonowanie produktu i firmy na rynku międzynarodowym - współczesne koncepcje C1 W1, U1, U2, K1, K2
3. Co-branding na rynku międzynarodowym C1, C2 W1, W2, U1, U2, K1, K2
4. Społeczności konsumenckie i zaangażowanie konsumentów w globalny rozwój produktów - prosumenci C1, C2 W1, W2, U1, U2, K1, K2
5. Marketing przychodzący i media społecznościowe C1, C2 W1, W2, U1, U2, K1, K2
6. Nieszablonowe formy komunikacji marketingowej C1, C2 W1, W2, U1, U2, K1, K2
7. Marketing luksusowych marek C1 W1, U1, U2, K1, K2
8. Pozycjonowanie zaawansowanych technologicznie produktów i usług na rynku międzynarodowym C1, C2 W1, W2, U1, U2, K1, K2
9. Społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku zagranicznym C1, C3 W1, W3, U1, U2, K1, K2
10. Marketing organizacji non-profit na rynkach zagranicznych C1, C3 W1, W3, U1, U2, K1, K2
11. Globalne sieci biznesowe, różnorodność interesariuszy i relacji C1, C2, C4 W1, W2, W4, U1, U2, K1, K2
12. Global Account Management C1, C2, C4 W1, W2, W4, U1, U2, K1, K2

Literatura

Obowiązkowa
  1. K. Fonfara (ed.), The development of business networks in the company internationalisation proces, Poznań1.University of Economics Press, Poznań 2012
  2. Fonfara, K. (red.). (2014). Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka. Warszawa: PWN.
  3. Artykuły i case'y prezentowane podczas zajęć
Zalecana
  1. Artykuły i case'y prezentowane podczas zajęć
  2. Fonfara, K., Ratajczak-Mrozek, M., Małys, Ł. (red.). (2018). The Internationalisation Maturity of the Firm - A Business Relationships Perspective, Cambridge Scholars Publishing.
Wymagania wstępne

Podstawy Marketingu, Marketing międzynarodowy

Metody nauczania Metoda projektów , Burza mózgów, Wykład z prezentacją multimedialną, Dyskusja, Analiza przypadków, Rozwiązywanie zadań, Metody e-learningowe
Sposób zaliczenia Egzamin pisemny testowy, Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Projekt grupowy / praca w grupie, Przygotowanie prezentacji

Rozliczenie punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności*
Uczestnictwo w ćwiczeniach 30
Uczestnictwo w wykładach 30
Przygotowanie projektu 50
Uczestnictwo w egzaminie 2
Przygotowanie do egzaminu 38
Łączny nakład pracy studenta
Liczba godzin
150
ECTS
6
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Liczba godzin
62
ECTS
2
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Liczba godzin
80
ECTS
3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu Metoda sprawdzenia
Egzamin pisemny testowy Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami Projekt grupowy / praca w grupie Przygotowanie prezentacji
W1 x x
W2 x x
W3 x x
W4 x x
U1 x x x
U2 x x x
K1 x x x
K2 x x x