polski | english | Zobacz w formacie PDF

Karta opisu przedmiotu (sylabus)

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Nazwa przedmiotu
Podstawy marketingu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Fundamentals of marketing
Kod przedmiotu Rok / semestr Forma zaliczenia
UEPMSGS.12B.200.20 1 / 2 Egzamin
Specjalność Profil kształcenia Poziom kształcenia
Wszystkie ogólnoakademicki studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Forma studiów Język wykładowy Przedmiot
stacjonarne Polski Obowiązkowy
Godziny Liczba punktów ECTS Blok zajęciowy
Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30 6 B
Autor sylabusa Milena Ratajczak-Mrozek
Prowadzący Marcin Wieczerzycki, Krzysztof Fonfara, Marcin Soniewicki, Adam Dymitrowski, Milena Ratajczak-Mrozek, Bartosz Deszczyński, Aleksandra Hauke-Lopes, Łukasz Małys

Cele uczenia się dla przedmiotu

C1 Poznanie i zrozumienie przez studentów istoty koncepcji marketingowego zorientowania przedsiębiorstwa i roli marketingu na różnych poziomach strategii firmy
C2 Poznanie przez studentów różnic między marketingiem B2C a B2B oraz założeń marketingu partnerskiego
C3 Przedstawienie i zrozumienie przez studentów istoty planowania i zarządzania marketingowego
C4 Poznanie przez studentów koncepcji marketing-mix i zarządzania wszystkimi narzędziami marketingu (produkt, promocja, cena, dystrybucja)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się
Wiedzy
W1 Student potrafi określić cele i narzędzia stosowania strategii marketingowych przez przedsiębiorstwo K1_W01, K1_W02, K1_W05, K1_W14, K1_W15
W2 Student zna różnice pomiędzy marketingiem B2B i B2C oraz założenia marketingu partnerskiego K1_W01, K1_W02, K1_W05, K1_W14
W3 Student zna założenia planowania i zarządzania marketingowego K1_W01, K1_W02, K1_W05, K1_W14
W4 Student zna narzędzia strategii produktu (w tym marki produktu), promocji, dystrybucji i cen K1_W01, K1_W02, K1_W05, K1_W14
Umiejętności
U1 Student potrafi przygotować podstawowe założenia planu marketingowego K1_U01, K1_U02, K1_U06
U2 Student potrafi przygotować kryteria segmentacji klientów K1_U01, K1_U02, K1_U06
U3 Student potrafi kształtować działania z zakresu wszystkich elementów marketingu-mix K1_U01, K1_U02, K1_U06, K1_U09
U4 Student posiada umiejętność prezentowania własnego stanowiska w zakresie strategii marketingowych K1_U13
Kompetencji społecznych
K1 Student rozwija umiejętność kreatywnego myślenia K1_K04
K2 Student jest zorientowany na pracę w grupie K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Cele uczenia się dla przedmiotu Efekty uczenia się dla przedmiotu
1. Marketing – wprowadzenie. Istota i wyróżniki orientacji marketingowej przedsiębiorstwa C1 W1, U3, U4, K1, K2
2. Transformacja marketingowa przedsiębiorstwa.. Marketing zewnętrzny a marketing wewnętrzny. C1, C2 W2, W3, U2, U4, K1, K2
3. Koncepcja marketingu mix a marketing partnerski C1, C2, C3 W1, W2, W3, W4, U3, U4, K1, K2
4. Założenia planu marketingowego C3 W3, U1, K1, K2
5. Segmentacja i zachowanie konsumenta C3, C4 W3, W4, U2, U3, U4, K1, K2
6. Podstawy marketingowej strategii produktu C3, C4 W3, W4, U3, U4, K1, K2
7. Kształtowanie strategii marki C3, C4 W3, W4, U3, U4, K1, K2
8. Podstawy strategii promocji C1, C3 W1, W3, W4, U2, U3, U4, K1, K2
9. Podstawy strategii dystrybucji C3, C4 W3, W4, U3, U4, K1, K2
10. Podstawy strategii cen C3, C4 W3, W4, U3, U4, K1, K2
11. Kształtowanie lojalności nabywców C1, C3, C4 W1, W3, W4, U3, U4, K1, K2

Literatura

Obowiązkowa
  1. H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, „Marketing – koncepcje, strategie, trendy”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2015
  2. A. Dymitrowski, A. Hauke-Lopes, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek, "Podstawy marketingu. Zadania i studia przypadków", Materiały Dydaktyczne nr 317, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016
  3. K. Fonfara, „Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw”, PWE, Warszawa 2014
Zalecana
  1. „Marketing na rynku instytucjonalnym”, red. T. Gołębiowski, PWE , Warszawa 2003
  2. Ph. Kotler, K.L. Keller, "Marketing", Rebis, 2012
Wymagania wstępne

Student zna podstawowe założenia funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz posiada umiejętność pracy indywidualnej i grupowej

Metody nauczania Analiza tekstów , Metoda projektów , Burza mózgów, Wykład z prezentacją multimedialną, Dyskusja, Analiza przypadków, Rozwiązywanie zadań
Sposób zaliczenia Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami, Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach, Projekt grupowy / praca w grupie, Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami

Rozliczenie punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności*
Uczestnictwo w ćwiczeniach 30
Uczestnictwo w wykładach 30
Przygotowanie do egzaminu 25
Uczestnictwo w egzaminie 2
Przygotowanie do sprawdzianu/ kolokwium 20
Przygotowanie referatu 25
Przygotowanie do ćwiczeń 20
Zbieranie informacji do zadanej pracy 10
Łączny nakład pracy studenta
Liczba godzin
162
ECTS
6
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Liczba godzin
62
ECTS
2
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Liczba godzin
30
ECTS
1

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu Metoda sprawdzenia
Sprawdzian pisemny z otwartymi pytaniami Udział w dyskusji / Uczestnictwo w zajęciach Projekt grupowy / praca w grupie Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami
W1 x x x x
W2 x x x x
W3 x x x x
W4 x x x x
U1 x x x x
U2 x x x x
U3 x x x x
U4 x x x x
K1 x x x x
K2 x x