polski | english | Zobacz w formacie PDF

Karta opisu przedmiotu (sylabus)

Kierunek studiów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Nazwa przedmiotu
Marketing in emerging markets
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Marketing in emerging markets
Kod przedmiotu Rok / semestr Forma zaliczenia
UEPMSGS.18B.12829.19 2 / 4 Egzamin
Specjalność Profil kształcenia Poziom kształcenia
Wszystkie ogólnoakademicki studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Forma studiów Język wykładowy Przedmiot
stacjonarne Angielski Obowiązkowy
Godziny Liczba punktów ECTS Blok zajęciowy
Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30 6 B
Autor sylabusa Łukasz Małys
Prowadzący Łukasz Małys

Cele uczenia się dla przedmiotu

C1 Develop the skills to create a marketing strategy based on marketing analysis
C2 Familiarize students with the specifics of marketing activities on emerging markets
C3 Develop the ability to solve specific marketing problems

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się
Wiedzy
W1 Student explains the process of marketing analysis K1_W01, K1_W05, K1_W06
W2 Student explains the process of creating a marketing strategy K1_W01, K1_W05, K1_W06
W3 Student characterizes the emerging markets K1_W03, K1_W05, K1_W09
Umiejętności
U1 The student analyzes the marketing environment using various analytical tools K1_U01, K1_U02, K1_U04
U2 The student analyzes the marketing potential of the company using various analytical tools K1_U02, K1_U05
U3 The student creates and adjusts marketing strategies K1_U01, K1_U02, K1_U03, K1_U04, K1_U05, K1_U06
Kompetencji społecznych
K1 The student identifies specific problems on emerging markets and adjusts company's activities acordingly K1_U18, K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Cele uczenia się dla przedmiotu Efekty uczenia się dla przedmiotu
1. Orientations of Companies. Marketing Transformation C1 W1
2. Marketing analysis tools – marketing environment C1 W1, U1
3. Marketing analysis tools – marketing potential of the company C1 W1, U2
4. Consumer behaviour on emerging markets C1, C2 W3
5. Relationship marketing concept C1 U1
6. Business relationships and networks C1 W3, U1, U2
7. Customer loyalty on emerging markets C2 W3, U1, K1
8. Marketing strategy formulation C1 W2, U3
9. Marketing strategy evaluation and adjustment C1 W2, U3
10. Case study: marketing in South America C2, C3 K1
11. Case study: marketing in Africa C2, C3 K1
12. Case study: marketing in CEE C2, C3 K1
13. Case study: marketing in Asia-Pacific C2, C3 K1
14. Case study: marketing in Middle East C2, C3 K1
15. Case study: marketing in post-USSR countries C2, C3 K1

Literatura

Obowiązkowa
  1. "Global Marketing (6th Edition)", S.Hollensen
  2. "Marketing Management: A Relationship Approach", S.Hollensen
  3. "International Marketing and Busiess in the CEE Markets", M.Szymura-Tyc
Zalecana
Wymagania wstępne Fundamentials of marketing
Metody nauczania Analiza tekstów , Wykład konwencjonalny, Wykład konwersatoryjny, Wykład z prezentacją multimedialną, Analiza przypadków
Sposób zaliczenia Egzamin pisemny testowy, Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Projekt indywidualny, Projekt grupowy / praca w grupie, Przeprowadzenie badań

Rozliczenie punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności*
Zbieranie informacji do zadanej pracy 20
Przygotowanie ekspertyzy 20
Uczestnictwo w ćwiczeniach 30
Uczestnictwo w wykładach 30
Przygotowanie prezentacji multimedialnej 20
Łączny nakład pracy studenta
Liczba godzin
120
ECTS
6
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Liczba godzin
60
ECTS
2
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Liczba godzin
50
ECTS
2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu Metoda sprawdzenia
Egzamin pisemny testowy Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami Projekt indywidualny Projekt grupowy / praca w grupie Przeprowadzenie badań
W1 x x x
W2 x x x
W3 x x x
U1 x x x x
U2 x x x x
U3 x x x x
K1 x x x