polski | english | Zobacz w formacie PDF

Karta opisu przedmiotu (sylabus)

Kierunek studiów: Gospodarka Turystyczna

Nazwa przedmiotu
Public Relations w turystyce
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Public Relations in tourism
Kod przedmiotu Rok / semestr Forma zaliczenia
UEPGT03S.28B.11371.19 2 / 4 Zaliczenie
Specjalność Profil kształcenia Poziom kształcenia
Międzynarodowy Biznes Turystyczny ogólnoakademicki studia drugiego stopnia
Forma studiów Język wykładowy Przedmiot
stacjonarne Polski Obowiązkowy
Godziny Liczba punktów ECTS Blok zajęciowy
Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0 3 B
Autor sylabusa Bartosz Deszczyński
Prowadzący Bartosz Deszczyński

Cele uczenia się dla przedmiotu

C1 Poznanie miejsca PR wśród innych narzędzi promotion-mix
C2 Zapoznanie z narzędziami i technikami PR
C3 Zastosowanie PR w działalności turystycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się
Wiedzy
W1 Świadomość możliwości i ograniczeń stosowania PR na tle innych elementów promotion-mix K2_W01, K2_W04, K2_W14, K2_W15
W2 Znajomość narzędzi PR K2_W01, K2_W04, K2_W14, K2_W15
W3 Znajomość przykładów zastosowań PR przez podmioty rynku turystycznego K2_W01, K2_W04, K2_W14, K2_W15
Umiejętności
U1 Umiejętność planowania kampanii PR K2_U01, K2_U02, K2_U14, K2_U15
U2 Umiejętność współpracy z przedstawicielami mediów K2_U01, K2_U14, K2_U15
U3 Umiejętność prowadzenia komunikacji poprzez nowoczesne media K2_U01, K2_U02, K2_U14, K2_U15
Kompetencji społecznych
K1 Umiejętność pracy w grupie K2_U17, K2_K01, K2_K03
K2 Umiejętność prezentowania własnych poglądów na szerszym forum K2_U17, K2_K01, K2_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Cele uczenia się dla przedmiotu Efekty uczenia się dla przedmiotu
1. Rola komunikacji w gospodarce turystycznej. Definicja i podstawowe założenia PR. C1 W1
2. Miejsce PR na tle innych elementów promotion-mix. Cele i ograniczenia PR w porównaniu z reklamą. C1 W1, U2
3. Narzędzia PR: media relations, sponsoring, lobbing, zarządzanie sytuacją kryzysową, Corporate Identity, wydawnictwa własne C2 W1, W2, U2
4. Wykorzystanie nowoczesnych mediów w PR C2 W1, W2, U2, U3, K2
5. Użyteczność i ograniczenia PR dla różnych podmiotów rynku turystycznego – tour operator C2, C3 W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2
6. Użyteczność i ograniczenia PR dla różnych podmiotów rynku turystycznego – sieć hoteli C2, C3 W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2
7. Użyteczność i ograniczenia PR dla różnych podmiotów rynku turystycznego – samorząd i władze ponadregionalne C2, C3 W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2
8. Użyteczność i ograniczenia PR dla różnych podmiotów rynku turystycznego – linie lotnicze, autokarowe i kolejowe C2, C3 W2, W3, U1, U2, U3, K1, K2
9. Specyfika Public Relations przedsiębiorstwa w turystyce międzynarodowej. C2, C3 W2, W3, U1, U3

Literatura

Obowiązkowa
  1. Ćwiklińska J., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce cz. 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012
  2. Ries A., Ries L., Upadek reklamy i wzlot public relations, PWE, Warszawa 2004
  3. Kruczek Z.,Walas B., Promocja i Informacja w Turystyce, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2010
Zalecana
  1. Holloway Ch. J., Robinson Ch. , Marketing w Turystyce, PWE 1997
  2. Meerman S. D. , Marketing i PR w czasie rzeczywistym. Wolter Kluwer, Warszawa 2011
  3. Black S., Public Relations, Dom Wydawniczy ABC Sp. z o.o., Warszawa 1999
Wymagania wstępne Znajomość podstaw marketingu i podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce turystycznej
Metody nauczania Metoda projektów , Burza mózgów
Sposób zaliczenia Sprawdzian pisemny testowy, Projekt grupowy / praca w grupie, Przygotowanie prezentacji

Rozliczenie punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności*
Przygotowanie projektu 50
Uczestnictwo w wykładach 30
Łączny nakład pracy studenta
Liczba godzin
80
ECTS
3
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Liczba godzin
30
ECTS
1
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Liczba godzin
50
ECTS
2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu Metoda sprawdzenia
Sprawdzian pisemny testowy Projekt grupowy / praca w grupie Przygotowanie prezentacji
W1 x x x
W2 x x x
W3 x x x
U1 x x x
U2 x x x
U3 x x x
K1 x x x
K2 x x x