polski | english | Zobacz w formacie PDF

Karta opisu przedmiotu (sylabus)

Kierunek studiów : Bachelor in Business Administration

Nazwa przedmiotu
Fundamentals of marketing
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Fundamentals of marketing
Kod przedmiotu Rok / semestr Forma zaliczenia
UEPBBAS.12B.6780.20 1 / 2 Egzamin
Specjalność Profil kształcenia Poziom kształcenia
Wszystkie ogólnoakademicki studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Forma studiów Język wykładowy Przedmiot
stacjonarne Angielski Obowiązkowy
Godziny Liczba punktów ECTS Blok zajęciowy
Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30 4 B
Autor sylabusa Łukasz Małys
Prowadzący Łukasz Małys

Cele uczenia się dla przedmiotu

C1 Familiarise students with the essence and basic marketing functions
C2 Familiarise students with the most important marketing tools
C3 Develop the skills of taking into account the needs and behaviour of buyers when planning marketing activities

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się
Wiedzy
W1 Student characterizes the most important marketing functions K1_W04, K1_W07
W2 Student can identify marketing tools which may help to solve specific problems K1_W04, K1_W07
W3 Student explains the most important marketing-mix strategies K1_W04, K1_W07
Umiejętności
U1 Student uses marketing tools to analyze the environment and the potential of the company K1_U01, K1_U06
U2 Student plans and performs simple consumer research on the product, brand and price K1_U01, K1_U06
U3 Student creates a marketing plan K1_U03, K1_U04
Kompetencji społecznych
K1 Students prepare a marketing presentation in a team and can play different roles in the team K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Cele uczenia się dla przedmiotu Efekty uczenia się dla przedmiotu
1. Marketing concept and functions C1 W1
2. Consumer behaviour C1, C3 W1
3. Market segmentation C1 W2
4. Marketing-mix concept C2 W3, U3
5. Product Life Cycle C2 W2, U1
6. Product portfolio management C2 W2, W3, U1
7. Marketing research of a product C3 U2, K1
8. Brand management C2 W2, U1
9. Marketing research of a brand C3 U2, K1
10. Promotion mix – advertising and PR C2 W2, W3
11. Promotion-mix – sales promotion, personal selling and direct marketing C2 W2, W3
12. Promotion management C2 W2, U1, U3
13. Pricing strategies C2 W2, W3
14. Marketing research of prices C3 U2, K1
15. Distribution strategy C2 W2, W3

Literatura

Obowiązkowa
  1. "Principles of Marketing (17th Edition)", Ph. Kotler, G. Armstrong, 2017
  2. Principles of Marketing (3rd Edition) By: Frances Brassington and Stephen Pettitt Publisher: UK: Pearson Education, 2006
  3. Fundamentals of Marketing, Autor Edward Russell, Bloomsbury Publishing, 2009
Zalecana
  1. Marilyn A. Stone, John Desmond, Fundamentals of Marketing, Taylor & Francis Ltd, Routledge Publication 2006
  2. Iwan Setiawan, Hermawan Kartajaya , Philip Kotler, Marketing 4.0, 2016
  3. Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager Needs to Know by Philip Kotler, Wiley & Sons 2003
Wymagania wstępne

none

Metody nauczania Metoda projektów , Wykład konwersatoryjny, Wykład z prezentacją multimedialną, Dyskusja, Gra dydaktyczna, Analiza przypadków, Rozwiązywanie zadań
Sposób zaliczenia Egzamin pisemny testowy, Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami, Projekt grupowy / praca w grupie, Przygotowanie prezentacji

Rozliczenie punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin przeznaczonych na zrealizowane aktywności*
Uczestnictwo w wykładach 15
Uczestnictwo w ćwiczeniach 30
Przygotowanie projektu 40
Przygotowanie prezentacji multimedialnej 5
Przygotowanie do egzaminu 10
Przygotowanie do ćwiczeń 5
Konsultacje z prowadzącym/i zajęcia 15
Łączny nakład pracy studenta
Liczba godzin
120
ECTS
4
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
Liczba godzin
60
ECTS
2
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Liczba godzin
70
ECTS
2.5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu Metoda sprawdzenia
Egzamin pisemny testowy Egzamin pisemny z otwartymi pytaniami Projekt grupowy / praca w grupie Przygotowanie prezentacji
W1 x x
W2 x x
W3 x x
U1 x x x
U2 x
U3 x
K1 x x