A A A
pl | en
2022/2023 stacjonarne studia drugiego stopnia UEP

Zarządzanie

Informacje podstawowe:

 • studia w zakresie: zarządzania
 • nazwa kierunku: zarządzanie
 • studia: stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Główne cele kształcenia na kierunku zarządzanie to:

 • przekazanie pogłębionej wiedzy studentom i ukształtowanie ich umiejętności w zakresie zarządzania różnymi obszarami działalności organizacji, jak i całą organizacją,
 • zapoznanie studentów z kierunkami rozwoju koncepcji zarządzania, podkreślenie roli lidera oraz zespołowego podejścia do budowania i kształtowania nowoczesnych koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem,
 • przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, a także z zakresu nowoczesnych technik kreowania wartości oraz metod wyceny przedsiębiorstwa,
 • wskazanie zewnętrznych i wewnętrznych podstaw wyborów strategicznych w przedsiębiorstwie, przedstawienie praktycznego podejścia do formułowania opcji i wyboru opcji strategicznych,
 • zapoznanie studentów ze znaczeniem strategii marketingowej w rozwoju przedsiębiorstwa,
 • ukazanie podstawowych mechanizmów w obszarze gospodarowania nieruchomościami oraz poszczególnych zakresów tego gospodarowania,
 • przekazanie studentom wiedzy z zakresu nowego zarządzania publicznego, ukazanie roli podmiotów publicznych i niepublicznych w kształtowaniu rozwoju.

 

Kształcenie na kierunku zarządzanie wiąże się z doskonaleniem kluczowych umiejętności i kompetencji menedżerskich, niezbędnych w procesie zarządzania i budowania wartości organizacji. Proces dydaktyczny nastawiony jest na nakierowanie przyszłego absolwenta, w związku z podejmowaną aktywnością zawodową, na:

 • myślenie strategiczne,
 • uczenie się przez całe życie,
 • otwarte podejście do dzielenia się wiedzą i tworzenia do tego warunków.

 

Na kierunku oferowanych jest pięć specjalności: wycena nieruchomości, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami, zarządzanie projektami, zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie będzie przygotowany do pracy na stanowiskach:

 • specjalistycznych w systemie zarządzania (w szczególności analityka i projektanta systemów organizacji i zarządzania),
 • menedżerów średniego i wyższego szczebla,
 • doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

 

Absolwent będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Absolwent zostanie wyposażony w umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent charakteryzować się będzie umiejętnościami organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, a także identyfikacji własnych celów zawodowych, planowania ścieżki kariery i funkcjonowania na rynku pracy (krajowym i międzynarodowym).

 

Absolwent kierunku zarządzanie zostanie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej, a także do doskonalenia umiejętności i kompetencji poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych i szkoleniach.

 

Zobacz pełny opis kierunku

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Doktryny ekonomiczne i ich rozwój
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Ekonomia menedżerska
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Ekonomiczna analiza decyzyjna
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 A
Koncepcje zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 A
Prawo cywilne i handlowe
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 A
Rachunkowość zarządcza
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Zarządzanie procesami
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Historia myśli organizacyjnej
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Nauki o organizacji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Zachowania nabywców
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Zarządzanie logistyczne
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie strategiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia: 30
6 Egzamin 1 A
Specjalność: Wycena nieruchomości
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie projektami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Finanse publiczne
Wykład: 30
3 Zaliczenie 1 B
Gospodarowanie nieruchomościami
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
3 Egzamin 1 B
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 15
2 Zaliczenie 1 C
Strategie marketingowe
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Egzamin 1 B
Zarządzanie usługami
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
4 Zaliczenie 1 B
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Specjalność: Wycena nieruchomości
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie projektami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji Kod Blok
Konwersatorium w języku obcym do wyboru
Wykład: 30
3 Zaliczenie 5 D(B)
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
8 Zaliczenie 1 C
Zarządzanie publiczne
Wykład: 30
3 Egzamin 1 A
Zarządzanie sprzedażą
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
5 Egzamin 1 B
Specjalność: Wycena nieruchomości
Specjalność: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
Specjalność: Zarządzanie projektami
Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami
Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi